Thứ ba, 07:18 14-09-2021

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ ba, 07:18 14-09-2021
Trong những năm qua, các tạp chí của Học viện đã phát huy vai trò trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, đòi hỏi thực hiện đồng bộ những giải pháp khả thi nhằm tăng cường hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020, “Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”, do ThS Đỗ Thị Diệp làm Chủ nhiệm, Viện Thông tin khoa học là cơ quan chủ trì.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) - trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận của hệ thống chính trị, trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị, tuyên truyền tư tưởng, lý luận của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống lý luận của quốc gia, trung tâm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hiện nay, Học viện có 12 tạp chí: Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Khoa học chính trị, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Kinh tế và quản lý, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, Tạp chí Pháp luật về quyền con người, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn. Các tạp chí của Học viện luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tích cực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công tác tư tưởng lý luận, đóng góp vào hoạt động thông tin tuyên truyền tư tưởng lý luận của Đảng. Các tạp chí của Học viện ngày càng khẳng định vai trò của một cơ quan tiên phong trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

1. Tình hình đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trên các tạp chí của Học viện

Kết quả đạt được

Các tạp chí của Học viện đã tăng cường đăng tải các bài viết tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin. Thông qua các bài viết, các tác giả khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin không thể lỗi thời mà chính những người cố tình phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin mới là những người nhầm lẫn, cố tình không nhìn thấy bản chất khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hoặc họ cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin vì lý do chính trị, muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để bảo vệ cho chủ nghĩa tư bản và quyền lợi của một nhóm người tư bản hoặc được hưởng lợi không chính đáng từ guồng máy của chủ nghĩa tư bản. Điều này đã được nhiều bài viết trên các tạp chí khẳng định và chỉ rõ: mặc dù “mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ; chủ nghĩa đế quốc cùng những lực lượng thù địch dùng nhiều thủ đoạn hèn hạ nhằm chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc... tiến tới phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, phát triển, vẫn là thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ. Có được như vậy là vì, chủ nghĩa Mác - Lênin mang bản chất khoa học và cách mạng, hơn nữa, lại luôn được bổ sung, phát triển bởi những người mác xít chân chính”(1).

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt việc phát hiện, đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin. Thông qua các bài viết, các tác giả khẳng định, ngày nay chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết tiên tiến của loài người. Đây là một học thuyết mang bản chất cách mạng và khoa học, nó không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động, nó không phải nhất thành bất biến. Vì vậy, phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thời đại, điều kiện lịch sử mỗi nước, mỗi giai đoạn.

Nhiều bài viết đã phân tích, làm rõ những lập luận thiếu khoa học, vô căn cứ của các thế lực thù địch. Những ý kiến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; những ý kiến không nhận thức đúng bản chất, nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin; thậm chí, có ý kiến quy chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, bạo lực trấn áp; hoặc đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với lợi ích của dân tộc, hoặc đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh... để phủ nhận, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin(2). Đồng thời, nhiều bài viết khẳng định: Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là vạch trần, phê phán những thông tin thù địch, sai lệch mà quan trọng phải khẳng định tính đúng đắn, giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, hình thành luồng dư luận đúng đắn cho đông đảo bạn đọc.

Trong thời gian qua, việc kết hợp hài hòa giữa các bài viết phòng ngừa và đấu tranh với các quan điểm sai trái trên các tạp chí đã thu hút độc giả. Một số bài viết thể hiện lý luận sắc bén, hình thành cho bạn đọc cách nhìn tổng thể về một vấn đề xảy ra với cách lập luận đanh gọn, chính xác và toàn diện. Bằng những lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học, các tác giả đã chứng minh sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin khi trải qua bao thăng trầm, biến cố, vượt lên trên mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để không ngừng phát triển, khẳng định giá trị trong lịch sử và ngày càng lan tỏa, soi rọi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa nhân loại đến cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc(3).

Gần đây, có khá nhiều vụ việc bị các thế lực thù địch thổi phồng, khoét sâu, biến thành những vấn đề có tính tư tưởng, gây hoang mang trong dư luận. Trước những vụ việc đó, các tạp chí của Học viện đã có những bài viết tập trung phân tích, luận giải giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn; nhiều bài viết trực diện đấu tranh với cái sai, ý đồ xấu, giúp đông đảo bạn đọc nhận diện đúng bản chất vấn đề; đồng thời, chỉ rõ: “Từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại. Đặc biệt, sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ thì các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và thâm độc về mức độ”(4).

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, các tạp chí của Học viện còn phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, những điển hình trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin; thể hiện rõ vai trò đi đầu trong tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đảng viên - nhất là đội ngũ cán bộ trẻ của Học viện - qua đó nâng cao khả năng đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều tạp chí của Học viện đã đăng tải đa dạng các bài viết làm nổi bật chủ đề này, đồng thời thu hút được những cây bút sắc sảo, uyên thâm, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài Học viện. Các bài viết mang tính khoa học và lý luận cao thể hiện sự nghiên cứu công phu, đồng thời chỉ ra những hướng đi mới, cách hiểu mới, sự vận dụng sáng tạo trong việc học tập, thực hiện chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đặc biệt, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện, các tạp chí đã kịp thời mở các chuyên mục đăng tải các nội dung về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Tạp chí Lý luận chính trị có Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và Chuyên mục Diễn đàn; Tạp chí Lịch sử Đảng có Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh có Chuyên mục “Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc”;  Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị có chuyên mục “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông có Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Tạp chí Sinh hoạt lý luận có Chuyên mục “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Tạp chí Khoa học chính trị có Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Tạp chí Thông tin khoa học chính trị có Chuyên mục “Đấu tranh tư tưởng - lý luận”... Một số tạp chí khác, mặc dù không có chuyên mục riêng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng thường xuyên đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin của các nhà khoa học của Học viện và các nhà lý luận hàng đầu đất nước, đó là: Chuyên mục “Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội” của Tạp chí Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lý luận và thực tiễn; Chuyên mục “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” của Tạp chí Thông tin khoa học chính trị; một số tạp chí chuyên ngành cũng thường xuyên có nhiều bài viết trên phương diện chuyên ngành, phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch.

Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các tạp chí của Học viện còn một số hạn chế như: số lượng bài viết về chủ đề đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn ít. Tên chuyên mục, bài viết của một số tạp chí còn đơn điệu và trùng lặp, chưa tạo được sắc thái riêng. Tính chủ động của các tạp chí chưa cao, nhiều bài viết đăng tải trên các tạp chí chỉ giải quyết được bề nổi của sự kiện, hiện tượng, chưa giải quyết thấu đáo gốc rễ vấn đề và còn thiếu hệ thống. Ở nhiều bài viết, luận chứng, luận cứ, luận điểm đưa ra chưa xác đáng, thiếu tính khoa học, chưa sinh động, còn lúng túng trong việc phản bác lại những luận điệu sai trái dẫn đến tính thuyết phục, sắc bén trong nhiều bài viết còn chưa cao.

Hiện nay, các tạp chí của Học viện chưa có sự thống nhất về tổ chức, bộ máy và nhân sự, chưa bảo đảm tính hệ thống. Ở một số tạp chí, cán bộ quản lý và biên tập còn ít kinh nghiệm báo chí, hầu hết được điều chuyển từ ngạch giảng viên, nghiên cứu viên sang. Đặc biệt, đối với vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, đa số các tạp chí không có lực lượng chuyên trách nên chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ý tưởng, nội dung nên chất lượng bài viết đăng tải chưa cao.

Một số tạp chí chưa chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, thù địch. Tính chủ động trong việc phân bổ bài viết chưa cao, đa số là những bài viết đặt hàng hoặc tự nguyện tham gia của các cộng tác viên tích cực. Từ đó, các tạp chí thường bị động, thiếu bài viết chất lượng để kịp thời đăng tải.  Mặt khác, ở hầu hết các tạp chí trong Học viện, đội ngũ cộng tác viên còn mỏng, thiếu những cây bút sắc sảo. Thực tế hiện nay cho thấy, số lượng các nhà khoa học có trình độ cao và có kinh nghiệm ngày càng giảm, đặc biệt trong lĩnh vực lý luận do đến tuổi nghỉ hưu. Trong khi đó, chiến lược đào tạo cán bộ trẻ có khả năng viết chính luận chưa thực sự được quan tâm đúng mức; do đó, ngày càng thiếu hụt đội ngũ kế cận các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành. Đây cũng là mảng đề tài luôn đòi hỏi người viết phải là những người có trình độ lý luận cao, ngòi bút sắc sảo, thuyết phục và đặc biệt phải có nhãn quan nhạy bén.

2. Giải pháp tăng cường đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trên các tạp chí thời gian tới

Một là, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tạp chí đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

Các tạp chí cần nhất quán nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Học viện, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; tuân thủ Luật Báo chí và các quy định của Đảng, Nhà nước, tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép xuất bản. Duy trì và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Biên tập trong việc tư vấn, định hướng nội dung xuất bản; cho ý kiến thẩm định, phản biện về các chủ đề mang tính chuyên ngành, chuyên sâu, các lý luận mới, ý tưởng mới có giá trị về khoa học lý luận chính trị trong công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo Ban Biên tập các tạp chí biên tập, chắt lọc nội dung thông tin về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đề tài khoa học các cấp, sách, hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề... (là kết quả hoạt động khoa học của Học viện) để đăng tải trên các tạp chí.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Học viện và các cơ quan thông tin, báo chí xuất bản, bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ làm công tác tạp chí trong toàn hệ thống Học viện cũng như đông đảo học viên, người nghiên cứu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động xuất bản của các tạp chí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ có thành tích xuất sắc, những cơ quan tạp chí làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ biên tập các tạp chí đối với công tác đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Lãnh đạo các tạp chí, nhất là Tổng biên tập phải xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh trên mặt trận lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoạt động xuất bản tạp chí. Do đó họ cần phải thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đủ bản lĩnh và năng lực đấu tranh với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Tổng biên tập phải là người định hướng thông tin, chủ đề, chuyên đề, lập kế hoạch xuất bản mỗi số tạp chí; là “linh hồn chính trị”, là “ngọn cờ” trong hoạt động xuất bản của tạp chí; là hạt nhân trong việc phát huy chuẩn mực đạo đức cách mạng của người làm báo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(5) cùng đội ngũ cán bộ tạp chí thực sự là đội quân xung kích trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các tạp chí của Học viện cần chủ động trong công tác định hướng chủ đề; triển khai kế hoạch dài hạn, trung hạn; xây dựng chuyên mục, chuyên đề và mục lục; xác định đúng thông tin cần đăng tải trong từng số, từng quý; tổ chức viết bài, đặt bài để cập nhật, đăng tải và thông tin nhanh nhất về các chủ đề liên quan. Bên cạnh đó, các tạp chí cần nâng cao tính thời sự cho thông tin. Là các tạp chí nghiên cứu lý luận hàng đầu của đất nước, các tạp chí của Học viện phải chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt, theo sát các nội dung cần đấu tranh, cần thông tin một cách nhanh nhất; bảo đảm tính chính xác, kịp thời, cập nhật của thông tin. Nâng cao hàm lượng khoa học và dung lượng của nội dung thông tin trong từng bài viết gắn với các chuyên mục, chủ đề trong từng thời điểm cụ thể. Nắm được nguyên nhân, mục đích, bối cảnh, thời điểm cụ thể khi các thế lực thù địch tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các tạp chí cần xây dựng thêm chuyên mục cụ thể về chủ đề đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú trọng liên kết, chia sẻ thông tin với các đơn vị chuyên môn và chức năng trong Học viện để khai thác tối đa và đưa tin kịp thời nguồn thông tin về công tác đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là cứ liệu khoa học cho các cộng tác viên tuyên truyền, viết bài đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí.

Mỗi cán bộ làm công tác báo chí phải thấm nhuần và quán triệt quan điểm đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất là cuộc đấu tranh về lý luận; là cuộc đấu tranh không tiếng súng nhưng cam go, quyết liệt, âm thầm, bền bỉ... đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tạp chí phải có bản lĩnh, trí tuệ, dũng khí đấu tranh; mũi nhọn đấu tranh phải chĩa vào các thế lực thù địch, dù núp bóng hay công khai lộ diện. Đồng thời, cần xác định mỗi bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin đăng tải trên tạp chí phải là vũ khí lý luận sắc bén, “là tiếng nói dũng cảm của tinh thần nhân dân”(6), giúp bạn đọc nhận rõ hệ lụy nguy hiểm, khôn lường từ những quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời trang bị cho mình vũ khí đấu tranh, kiên định bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, xây dựng đội ngũ cộng tác viên gắn bó chặt chẽ và tâm huyết.

Các tạp chí phải có cơ chế gợi mở, hướng dẫn các cộng tác viên viết và gửi bài; giữ liên lạc thường xuyên với các “cộng tác viên ruột”; phát triển, khuyến khích đội ngũ cộng tác viên gửi bài, đặc biệt là những nhà khoa học ngoài Học viện - thông qua hoạt động quảng bá tạp chí. Đồng thời, cần mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, trong đó có việc đặt bài, sử dụng bài của tác giả là người nước ngoài về chủ đề đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Có kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ “cộng tác viên chiến lược” với cơ chế ràng buộc về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm, chế độ và sự quan tâm đặc biệt.

Kịp thời khen thưởng các bài viết hay, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Sáu là, xác định rõ tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng tạp chí.

Việc xác định rõ tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng tạp chí sẽ tránh được sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, hình thức, đồng thời tránh được tình trạng bị động, chạy theo sự kiện; bài viết theo kiểu chiếu lệ, thiếu lập luận, thiếu luận chứng sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của báo chí Học viện là thuộc nhóm báo chí Trung ương, là cơ quan ngôn luận, diễn đàn lý luận và khoa học, phương tiện thông tin của Đảng, Nhà nước và của Học viện, các tạp chí của Học viện luôn phải bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đặt lên ưu tiên hàng đầu là phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của Học viện (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách), công tác tuyên truyền, tư tưởng lý luận, thông tin đối ngoại của Đảng.

Các tạp chí của Học viện cần thường xuyên tổ chức các hội nghị cộng tác viên khu vực, hội nghị cộng tác viên chuyên ngành, nhóm ngành, hội nghị bạn đọc các khu vực trong hệ thống Học viện để phân luồng, định hướng thông tin... tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

_______________________

(1) GS, TS Trần Văn Phòng, “Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay”, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 1.2019, tr.12-17.

(2) Xem GS, TS Lê Hữu Nghĩa, “Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 11.2018, tr.54-59; GS, TS Trần Văn Phòng: “Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 10-2019, tr.3-8; PGS, TS. Trần Minh Trưởng: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của nghĩa Mác - Lênin”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, số 2.2020, tr.3-9; GS, TS Nguyễn Hùng Hậu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học chính trị, số 3.2020, tr.14-18...

(3) Xem GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, “Di sản của V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam”, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn, số 2.2020, tr.6-13; PGS, TS. Đặng Quang Định: “Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 3.2019, tr.10-15.

(4) Vũ Văn Phúc, “Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 2.2020, tr.100-106.

(5) Hoàng Thu Trang, “Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, số 3.2020, tr.15-21.

(6) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, T.12, tr.45.

(7) C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, T.1, tr.68.

(8) Xem: Quy định số 165-QĐ/TW của Ban Bí thư Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí, Hà Nội, ngày 21.4.2006.


Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 4.2021

ThS Đỗ Thị Diệp - ThS Chu Thị Hằng Nga

Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xem nhiều

Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”

Sáng 01.10.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

1.200 tác phẩm tham dự Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

1.200 tác phẩm tham dự Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương với tổng cộng 1.181 bài tham dự của hơn 100 cơ quan báo chí trong cả nước tham gia ở các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.

Phát động “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2021

Phát động “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2021

Ngày 01.9, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương tổ chức phát động "Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" năm 2021. Lễ phát động được thực hiện theo hình thức trực tuyến, đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Báo Nhân Dân ra mắt Chương trình phát thanh trên nền tảng kỹ thuật số

Báo Nhân Dân ra mắt Chương trình phát thanh trên nền tảng kỹ thuật số

Ngày 1.9, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Chương trình phát thanh với tên gọi Radio Nhân Dân, cung cấp thêm một kênh nội dung hữu ích cho người dùng trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

Trong những năm qua, các tạp chí của Học viện đã phát huy vai trò trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, đòi hỏi thực hiện đồng bộ những giải pháp khả thi nhằm tăng cường hơn nữa công tác này trong thời gian tới. Bài viết là kết quả nghiên cứu thuộc Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020, “Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”, do ThS Đỗ Thị Diệp làm Chủ nhiệm, Viện Thông tin khoa học là cơ quan chủ trì.

XEM THÊM TIN