Từ khoá : công tác dân vận

3 bài viết

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận hiện nay

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận hiện nay

Với quan điểm không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận, trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản có tính hệ thống, đồng bộ, bao trùm các lĩnh vực của công tác dân vận, đồng thời tổ chức thực hiện có kết quả trong thực tế. Những nỗ lực đó đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn công tác dân vận trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn công tác dân vận trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đặc thù về sinh thái, tự nhiên; là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số và có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng. Do vậy, thực hiện tốt công tác dân vận trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là góp phần làm cho văn hóa thẩm thấu vào kinh tế và chính trị, làm cho chính trị ngày càng dân chủ hoá, khoa học hoá, văn hoá hoá, trở thành những giá trị, chuẩn mực thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nhu cầu, lối sống của mọi tầng lớp dân cư.