Từ khoá : tư tưởng Hồ Chí Minh

29 bài viết

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực bao gồm các quan điểm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao tính trách nhiệm của Đảng, của chính quyền trước nhân dân, đồng thời khắc phục sự tha hóa quyền lực, lạm dụng quyền lực của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đây là tiêu điểm của quá trình mở rộng và phát huy quyền dân chủ của người dân ở nước ta hiện nay.

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống bệnh quan liêu

Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống bệnh quan liêu

Các phân tích khoa học đã chỉ ra rằng, một nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô chính là bệnh quan liêu. Điều này đã được Lênin cảnh báo từ đầu thế kỷ XX: “Toàn bộ công việc của tất cả cơ quan kinh tế của chúng ta bị khốn khổ trước hết vì bệnh quan liêu. Nếu có cái gì làm tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc chống bệnh quan liêu, xem đó như một cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi để xây dựng đảng cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh...

Phê phán những nhận thức lệch lạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

Phê phán những nhận thức lệch lạc về tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết này nhận diện những nhận thức lệch lạc, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để Nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Để Nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành công trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh để Nhân dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhận diện và đấu tranh phản bác sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận diện và đấu tranh phản bác sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bài viết góp phần nhận diện động cơ, mục đích và những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại”. Để đạt được mục tiêu này, một trong những biện pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân đội làm nòng cốt với phẩm chất chính trị, đạo đức, phương pháp, tác phong công tác theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của dân tộc với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm của dân tộc với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới hiện nay

Là một người cộng sản chân chính, trong tư tưởng của mình, Hồ Chí Minh thể hiện rõ quan điểm biện chứng về các mối quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại; thấy rõ lợi ích và trách nhiệm của dân tộc mình trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân toàn thế giới. Những giá trị tư tưởng, quan điểm ấy đã được Người triển khai trong cuộc đấu tranh bằng nhiều giải pháp mang bản chất cách mạng và khoa học, được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định chân lý. Do đó tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ này cũng là một giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc với công cuộc đổi mới của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc với công cuộc đổi mới của Đảng ta

Đoàn kết dân tộc là truyền thống lâu đời trong chinh phục tự nhiên và chống giặc ngoại xâm, xây dựng một nước Việt Nam thống nhất của dân tộc ta. Từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết dân tộc được nâng lên tầm cao mới, có cơ sở lý luận, có mục tiêu, nguyên tắc rõ ràng. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Tư tưởng đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà Đảng và nhân dân ta tiếp tục khai thác.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn thống nhất quan điểm coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhờ đó, thời gian qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Do đó, thời gian tới cần tích cực thực hiện đồng bộ một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong tình hình mới.

Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”(1), Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

XEM THÊM TIN