Từ khoá : nhiệm vụ

7 bài viết

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội XIII của Đảng nêu những định hướng lớn cho nhiệm vụ xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến năm 2030.

Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Văn kiện Đại hội XIII

Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Văn kiện Đại hội XIII

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các chủ trương, nhiệm vụ mới của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

Trên cơ sở khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với cơ sở đào tạo và đối với học viên cao cấp lý luận chính trị để thực hiện tốt nội dung này, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Kết quả bước đầu trong nhiệm vụ phụ trách xã của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Kết quả bước đầu trong nhiệm vụ phụ trách xã của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ “về việc phân công các đơn vị, ban ngành của tỉnh phụ trách các xã yếu kém”. Tháng 6.2004, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường Chính trị tỉnh Gia Lai được phân công phụ trách xã Ia Sao, huyện Ayun Pa, đã quán triệt, tổ chức triển khai nhiệm vụ quan trọng này. Nhà trường cử lãnh đạo các khoa, phòng cùng Bam giám hiệu xuống xã khảo sát tình hình thực tế, nhằm xây dựng kế hoạch sát hợp với tình hình và khả năng, điều kiện của trường, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng khoa, phòng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số - nhiệm vụ chiến lược của công tác dân tộc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số - nhiệm vụ chiến lược của công tác dân tộc

Nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đất nước. Ở miền núi nước ta, nguồn nhân lực dân tộc thiểu số là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt ưu tiên đầu tư, phát triển nguồn nhân lực vùng miền núi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ.

Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí, truyền thông và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.