Bảo vệ

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng pháp luật là vấn đề hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm cho quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp ...

Cảnh giác những chiêu trò lợi dụng tổ chức người lao động để chống phá Đảng, Nhà nước

Phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt và trắng trợn hơn. Hoạt động chủ yếu tập trung vào ...

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng một cách thường xuyên, thâm độc và quyết ...

Bẻ gãy luận điệu đòi “phi chính trị hoá” Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến ...

Trách nhiệm thực thi công vụ - “sức đề kháng” của cán bộ, công chức trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là “liều thuốc” để tăng “sức đề kháng” của cán bộ, công chức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ...

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên ...

Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

Mỗi năm trên cả nước diễn ra hàng nghìn lễ hội. Việc xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, văn minh là hết sức cần thiết giúp người dân tiếp thu, gìn giữ và phát huy những giá trị đẹp của truyền thống dân tộc, từ đó ...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

(LLCT&TT) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Đảng. Việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ ...

Ý nghĩa từ công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý nghĩa từ công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường ...

Cảnh giác với các thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo

Cảnh giác với các thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo

Kích động mâu thuẫn, gây xung đột về tôn giáo là những thủ đoạn được các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằm chia rẽ, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định trật tự xã hội, hòng làm suy yếu đất nước ta. Thực tế ...

Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nó phản ánh tính phổ biến (quy luật) vì trong mọi nhà nước dân chủ đều thể hiện rõ vai trò chi phối của đảng chính trị trong hầu hết các hoạt động và tổ chức ...

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng. Những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội đã khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã ...

Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng, Internet, mạng xã hội dần trở thành nhu cầu trong đời sống của con người, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó ...

Một số điểm nổi bật trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” thể hiện tầm cao tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tổng kết, luận giải những vấn đề lý luận ...

Phê phán quan điểm: “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”

Quan điểm “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” là rất sai lầm, thiếu cơ sở, “lợi bất cập hại”, đi ngược lại đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng. Vì vậy, cần phải được phê phán, ...

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên môi trường mạng là một cuộc chiến đấu vô cùng cam go, khó khăn và ngày càng phức tạp. Điều này đòi ...

Đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(LLCT&TTĐT) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính quy luật của quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ thường xuyên

Bài 2: Yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ thường xuyên

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, việc triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; giữ nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc; rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những ...

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong xây dựng pháp luật là vấn đề hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm cho quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được hiện thực hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 09:59 20-09-2023 4 ngày trước

Cảnh giác những chiêu trò lợi dụng tổ chức người lao động để chống phá Đảng, Nhà nước

Cảnh giác những chiêu trò lợi dụng tổ chức người lao động để chống phá Đảng, Nhà nước

Phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt và trắng trợn hơn. Hoạt động chủ yếu tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động để tuyên truyền kích động tụ tập đông người, kéo đi khiếu kiện, đình công...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 14:05 18-09-2023 5 ngày trước

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay

Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng một cách thường xuyên, thâm độc và quyết liệt. Trong đó, chúng chú trọng “mũi tiến công” vào lĩnh vực tư tưởng. Vì vậy, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng là thực sự cần thiết. Đó là cơ sở để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 09:07 13-09-2023 1 tuần trước

Bẻ gãy luận điệu đòi “phi chính trị hoá” Quân đội nhân dân Việt Nam

Bẻ gãy luận điệu đòi “phi chính trị hoá” Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của quân đội - chân lý này đã được lịch sử cách mạng Việt Nam và sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta trong 78 năm qua chứng minh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 14:32 08-09-2023 2 tuần trước

Trách nhiệm thực thi công vụ - “sức đề kháng” của cán bộ, công chức trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Trách nhiệm thực thi công vụ - “sức đề kháng” của cán bộ, công chức trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ là yêu cầu cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là “liều thuốc” để tăng “sức đề kháng” của cán bộ, công chức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 18:54 06-09-2023 2 tuần trước

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 13:16 05-09-2023 2 tuần trước

Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

Mỗi năm trên cả nước diễn ra hàng nghìn lễ hội. Việc xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, văn minh là hết sức cần thiết giúp người dân tiếp thu, gìn giữ và phát huy những giá trị đẹp của truyền thống dân tộc, từ đó nâng cao chất lượng môi trường văn hóa xã hội nói chung.

Thông tin – Tư liệu 14:51 28-08-2023 3 tuần trước

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay

(LLCT&TT) Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Đảng. Việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ góp phần nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất ý chí và hành động trong từng tổ chức đảng. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng ta bằng những âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm phản bác nền tảng tư tưởng của Đảng. Để chống lại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó, cần phát động phong trào trong toàn Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên bảo vệ, phát triển hệ tư tưởng của Đảng, sẵn sàng đấu tranh hiệu quả, không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt trên không gian mạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 16:18 25-08-2023 4 tuần trước

Ý nghĩa từ công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý nghĩa từ công trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vượt qua nhiều công trình tiêu biểu, cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của cố GS. Trần Xuân Trường và cộng sự vừa được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2021.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 13:32 22-08-2023 1 tháng trước

Cảnh giác với các thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo

Cảnh giác với các thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo

Kích động mâu thuẫn, gây xung đột về tôn giáo là những thủ đoạn được các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằm chia rẽ, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định trật tự xã hội, hòng làm suy yếu đất nước ta. Thực tế này đòi hỏi các tổ chức tôn giáo cũng như mọi người dân trong xã hội phải luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác để không bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp, gây tổn hại đến khối đoàn kết dân tộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 14:12 21-08-2023 1 tháng trước

Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn

Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nó phản ánh tính phổ biến (quy luật) vì trong mọi nhà nước dân chủ đều thể hiện rõ vai trò chi phối của đảng chính trị trong hầu hết các hoạt động và tổ chức của nhà nước. Nó phản ánh điều kiện chính trị trong nước (thực tiễn): Đảng Cộng sản Việt Nam có quá trình gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc qua cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được cả dân tộc thừa nhận và suy tôn.

Thực tiễn xây dựng CNXH 10:41 17-08-2023 1 tháng trước

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng. Những kết quả tích cực, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội đã khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa; đồng thời là minh chứng sinh động, đập tan các âm mưu, luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam.

Thực tiễn xây dựng CNXH 15:29 10-08-2023 1 tháng trước

Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT&TT) Với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng, Internet, mạng xã hội dần trở thành nhu cầu trong đời sống của con người, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhoà ranh giới giữa thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là công cụ mà các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là một yêu cầu cấp thiết giai đoạn hiện nay. Bài viết đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 15:27 10-08-2023 1 tháng trước

Một số điểm nổi bật trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số điểm nổi bật trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” thể hiện tầm cao tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tổng kết, luận giải những vấn đề lý luận rất rộng lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt là phân tích, hệ thống hóa, đưa ra những quan điểm, tư tưởng, nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng lớn lao của toàn dân tộc trong thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 22:39 08-08-2023 1 tháng trước

Phê phán quan điểm: “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”

Phê phán quan điểm: “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”

Quan điểm “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” là rất sai lầm, thiếu cơ sở, “lợi bất cập hại”, đi ngược lại đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng. Vì vậy, cần phải được phê phán, bác bỏ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 10:00 31-07-2023 1 tháng trước
XEM THÊM TIN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

“(LLCT&TT) Cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh là hành trình tìm đường, nhận đường và dẫn đường của một con người vĩ đại. Trong đó, tìm đường và nhận ra con đường chính là tiền đề cơ bản, quan trọng để thực hành việc dẫn đường cho cả một dân tộc. Từ quyết định ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 cho đến những hoạt động tích cực, phong phú ở nhiều nước phương Tây của Người trong giai đoạn từ ... “

Xem tiếp
TS. Lê Thị Thuý Bình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“(LLCT&TT) Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng dân tộc mà còn sáng lập thành công Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặt nền móng cho nền pháp lý Việt Nam hiện đại. Trong bài viết này, tác giả không chỉ phân tích một số quan điểm đặc sắc của Hồ Chí Minh về pháp luật mà còn nêu phương hướng vận dụng vào công tác xây dựng luật pháp nhằm ... “

Xem tiếp
PGS, TS. Trần Thị Minh Tuyết

Học viện Báo chí và Tuyên truyền